Published by fanuel on 11 Led 2014

Pořad bohoslužeb

 Bohoslužby online můžete sledovat zde

 

Milé sestry, milí bratři,

má výzva z 12. března již opět není v překotném vývoji událostí aktuální. V této chvíli se plně ztotožňuji se slovy Mons. Jana Graubnera, která dnes  v reakci na  vývoj událostí zveřejnil jménem všech biskupů Čecha Moravy. Odkaz zde. Prosím, pozorně si je přečtěte a s důvěrou v Boží pomoc se je všichni snažme naplňovat.

Nyní promýšlím a promodluji  mimořádný pastýřský list, kterým bych Vás všechny, sestry a bratři, chtěl oslovit na následující 4. neděli postní. Rád bych v něm celou současnou situaci zasadil do širšího duchovního kontextu. 

Sestry a bratři, modlím se za Vás za všechny! Dnes jsem zaslal všem kněžím naší diecéze podněty pro jejich službu za stávajících podmínek a vyzývám je, aby se s Vámi ve Vašich farnostech spojili telefonem, mailem či jinými prostředky sociálních sítí. Aby se s Vámi takto modlili, naslouchali Vám a žehnali.

Ozvěte se jim proto, prosím, se svými kontakty, aby tato komunikace ve farnostech mohla být co nejširší.
Nebojme se, věříme v Pána, který přemohl svět!

Váš biskup
+ Tomáš

Bratři a sestry, na tomto odkazu najdete návod k sloužení domácí nedělní bohoslužby.

     

 Po

na faře

 

 Út

na faře

 

 St

 

 

Čt

 na faře

 

na faře

 

 

 So
 

 

 Ne

v kostele

Křížová cesta

 

 

 

       

Dům seniorů – Staň se dobrovolníkem i Ty…

     

Pravidelná výuka náboženství

     
       
       

Pravidelné akce:

Každé pondělí po 14,00 hodině je možné navštívit pana faráře na faře ve Kdyni. Lze využít tuto hodinu k úřední i k neformální návštěvě.


MODLITBA SE ZPĚVY Z TAIZE

Každou první sobotu v měsíci (2. 11., 7. 12.) od 19:00 hod.  ve sborovém domě ČCE Domažlice, Tyršova 690. (nácvik je vždy od 18:30 hod.)

 

                 

Published by fanuel on 02 Led 2014

Poznačte si v kalendáři:

V čase pandemie bohužel nabízí duchovní pouze možnost telefonického rozhovoru.

Pokud byste chtěli v této době využít duchovní rozhovor po telefonu, můžete se obrátit na Misionáře obláty Panny Marie Neposkvrněné v Plasích ( P. Günther, P. Vlastimil, P. Petr ) na  telefonu 730 543 373.

Obrátit se můžete také na psychoterapeutku Marii Kutilovou, spolupracovnici plzeňského biskupství: 
tel. 606 710 631.

Bratri a sestry z plzeňské Koinonie nabízí přímluvnou modlitbu na tomto odkazu.

Published by fanuel on 01 Led 2013

Pozvánky

Akce v okolí…

Velikonoční bohoslužby v přímém přenosu našeho biskupa Tomáše

Stalo se

Živý Betlém 2019 – fotogalerie
Živý Betlém 2018

Vzpomínka na kurz Filip pro naší farnost