MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ VE FARNOSTI KDYNĚ

Hnutí Fokoláre (Movimento dei Focolari), druhým názvem Dílo Mariino (Opera di Maria), je celosvětové převážně katolické hnutí, které v roce 1943 založila v Tridentu skupina děvčat ve věku 15-25 let v čele s katoličkou Chiarou Lubichovou. Klade si za cíl přispívat ke všeobecnému bratrství a budovat jednotu velké lidské rodiny na základě Ježíšovy modlitby „aby všichni byli jedno“ .  Klade důraz na dialog uvnitř církve i mezi církvemi a náboženstvími a s osobami jiného přesvědčení.

Společenství Fokoláre vzniklo ve Kdyni před 33 lety. V současné době má asi 15 členů. Nejedná se však o uzavřenou skupinu, naopak jsou zde otevřené dveře pro každého. Scházíme se každý měsíc a rozjímáme nad Slovem života.

Příspěvek: V.Hána

 

V naší farnosti existují m.j.  dvě charismatické modlitební skupiny. Jedna je starší svou existencí i průměrným věkem jejich členů. Schází se zde asi 10 lidí, ale počet je proměnlivý (jak se lidé stěhují apod.). Setkání jsou pravidelně každou středu u jedné z rodin.

Nejčastějším tématem setkání je společné rozjímání a následná modlitba nad biblickými texty následující neděle, osobní svědectví apod. Někdy slouží jako nosné téma poslední poselství Panny Marie z Medugorie, nebo je to „diskusní večer“, kdy se zabýváme konkrétními problémy členů a pak prosíme Pána, aby nám dal odpověď skrze Boží slovo.

Hlavní událostí roku je ovšem CHK, která je pro nás základní vzpruhou a povzbuzením v naší činnosti.

Druhá skupinka se vykrystalizovala v posledních letech a skládá se ze čtyř rodin s malými dětmi. Scházíme se pravidelně každý čtvrtek vždy v jedné z rodin. Hlavní téma je stejné, ale bývá příslušně zkráceno podle situace, jak se během modlitby v rodině vyvine (když děti začnou zlobit apod.). Jedna z maminek je ženou evangelického faráře v Domažlicích, takže se občas scházíme i na této faře.

Příspěvek: E. Lachman

 

Již více než 15 let funguje ve Kdyni modlitební společenství Lydie (mezinárodní a mezidenominační hnutí přímluvkyň). Má šest členů a schází se v sobotu nebo v neděli večer. Úkolem této skupiny je přímluvná modlitba za církev, společnost a náš národ. Jednou do roka se koná celonárodní konference Lydií v Praze.

Příspěvek: H. Lachmanová

 

ŽIVÝ RŮŽENEC KDYNĚ

V roce 1985 jsem převzala evidenci členů Bratrstva Živého růžence od paní Eksteinové z Hluboké. Bratrstvo ŽR existovalo ve Kdyni od nepaměti. Evidenci zpočátku psal ručně (včetně rozpisů jednotlivých tajemství pro každého člena na rok) a osobně předával tajemství členům manžel paní Eksteinové. Pamětníci ho znali jako poštovního doručovatele. Když k stáru ztrácel zrak, obrátila se na mne jeho manželka o pomoc a nějakou dobu jsme to dělaly spolu. Po smrti své ženy dožil pan Ekstein, tento tichý a obětavý člověk, svůj nelehký život na kdyňské faře v péči P. Kratochvíla a jeho maminky.

Členové Bratrstva nebyli pouze kdyňští farníci. Od začátku se tajemství posílala každoročně do Ostravy, do Prahy, do Švihova, později i do Klatov. Nejvzdálenější členkou ŽR naší farnosti byla moje neteř Jolana Albrechtová , která k nám jezdila 2-3x do roka z Freiburgu. Každoročně před Vánocemi mi pomáhala rozepisovat tajemství jednotlivým členůma pokládala si za čest, že se může modlit s kdyňskou farností. Po své tragické smrti před dvěma lety byla na žádost její dcery i jejích rodičů pochována na kdyňském hřbitově, kam tak ráda chodívala se svou, tehdy ještě malou dcerkou „dívat se na mrtvé lidi.“

V roce 1998 bylo Bratrstvo omlazeno 15 novými členy z řad našich mladých, kteří se chtěli takto zapojit do života naší farnosti. Většina z nich vytrvala do dnes, přestože někteří studují v Plzni, v Praze, či v Hradci Králové.

Členové Bratrstva se denně modlí 1 desátek určeného tajemství po celý měsíc, pak přejdou na další desátek a na další růženec až do konce roku. Nejméně 1x za měsíc je za členy ŽR sloužena mše svatá, na kterou přispívají 1x do roka po obdržení tajemství. Desátek se mohou modlit na jakýkoli úmysl. Jde hlavně o to, aby se všichni členové určená tajemství denně modlili tak, aby se celá farnost pomodlila 5 růženců tkz. velkých, tj. radostný, bolestný a slavný.

K dnešnímu dni se Bratrstvo rozrostlo na 75 členů = 5 růží ( 1 velký růženec = 1 růže).

Pokud by se někdo další chtěl zapojit do tohoto modlitebního řetězu, může se u mne přihlásit.

Příspěvek: H. Lachmanová

 

ŽIVÝ RŮŽENEC V KOUTĚ NA ŠUMAVĚ

Způsob modlitby živého růžence začala šířit v roce 1826 Pauline
Jaricot ve Francii, která žila v letech 1799-1862.Oficiální schválení
této modlitby udělil tehdejší papež Řehoř XVI.

V říjnu 1993 po nedělní bohoslužbě vyzval P. Kratochvíl několika větami
k účasti na této modlitbě. Byly tak působivé, že se přihlásilo
celkem 60 členů-7 mužů, ostatní ženy. Od 1.11.1993 začalo tedy
Společenství živého růžence v Koutě na Šumavě.Za živé i zemřelé členy
je obětována každý měsíc mše svatá. Modlitbu desátku obětujeme za kněze
a nová kněžská povolání v naší diecézi, v naší vlasti a na svůj úmysl…
V roce 2003 trvalo Společenství živého růžence již 10 let, stále o 60ti
členech. Tento rok papež Jan Pavel II zasvětil modlitbě sv. růžence.

Ke třem, dosud známým růžencům/radostný, bolestný, slavný/ přidal růženec
světla.

Začínali jsme nástěnkou v kostele sv. Jiří v Koutě na Šumavě, od roku
2000 dostává každý člen svůj program modliteb na celý rok
vytištěný z počítače.
Čas se nezastavil, prožíváme rok 2013 a připomínáme si 20ti leté trvání
Společenství živého růžence v Koutě na Šumavě.
Zamysleme se nad darem času, který nám P. Bůh dopřává i nad ochranou
P. Marie. Modleme se s úctou a vděčností svůj desátek.
Nadále je obětována 1krát za měsíc mše sv. za živé i zemřelé
členy. Stále máme 60 členů, daří se získávat pro modlitbu živého
růžence nové účastníky.
Za rok přispívá každý člen 40 Kč jako příspěvek na mše svaté.

Příspěvek: Anežka Seidlová, Kout na Šumavě, Nový Dvůr