Bohoslužby online můžete sledovat zde

Bratři a sestry, na tomto odkazu najdete návod k sloužení domácí nedělní bohoslužby.

Na základě usnesení vlády se bohoslužby může zúčastnit omezený počet

lidi:

27.4. – 10. 5. – max 15 osob

od 11.5. je povolen počet do 100 osob

Účast na nedělní bohoslužbu je nutné si rezervovat telefonicky na čísle 731 698 630

(P.Ciupak) v sobotu od 11:00 do 14:00 hod. Nehlášení se budou moci zúčastnit jen, když kapacita nebude naplněna.

Všeobecná pravidla stanovená ministrem zdravotnictví ČR

V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).

Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.

Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event.

koncelebrantů, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku-ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.

Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm, rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni Eucharistii podávat.

Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.

Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.

Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření.

Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.

Kostely mimo bohoslužby zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Rozpis bohoslužeb na týden 11.5.-17.5. 2020

 Po

v kostele

07:30

 Út

v kostele

18:00

 St

v kostele

18:00

Čt

 v kostele

07:30

v kostele

18:00

 So

 Ne

v kostele

 10:00

 

 

Dům seniorů – Staň se dobrovolníkem i Ty…

Pravidelná výuka náboženství

Pravidelné akce:

Každé pondělí po 14,00 hodině je možné navštívit pana faráře na faře ve Kdyni. Lze využít tuto hodinu k úřední i k neformální návštěvě.


MODLITBA SE ZPĚVY Z TAIZE

Každou první sobotu v měsíci (2. 11., 7. 12.) od 19:00 hod.  ve sborovém domě ČCE Domažlice, Tyršova 690. (nácvik je vždy od 18:30 hod.)