Kněžské povolání je jistě pokoj a radost, ale je to také kříž a mučednictví. Neboť kněz je zcela zasvěcen Kristu a jedná s jeho mocí a s jeho posláním. V tom je jeho velikost a důstojnost, ale také jeho utrpení a jeho agonie.

Buďte tedy spojeni se svými kněžími. Milujte je, ctěte je, podporujte je a především se za ně modlete.

Svatý farář arský říkával: „Jak veliký je kněz Kněze dobře pochopíme až v nebi. Kdybychom ho chápali na zemi, umřeli bychom ne zděšením, ale láskou. Všechny ostatní dobrodiní od Boha by nám nic neprospěla bez kněze. K čemu by vám byl plný dům zlata, kdybyste neměli někoho, kdo vám otevře jeho dveře? Kněz má klíč od nebeských pokladů a otvírá bránu k nim. Je to hospodář Pána Boha, správce jeho statků …“.

Jan Pavel II.